De 2-minutenregel voor Gegalvaniseerde tackernagels

206 expansievat is aangesloten volgens de regelen. Een aansluitleiding is buiten lage punten aangebracht; eventuele bochten hebben ons kromtestraal van minstens 10cm. SPECIFICATIES Proefdruk vanuit perserij : 6
7
8
9,5 x een hoogste dienstdruk betreffende ons minimum aangaande 6 bar. Dimensionering : volgens NBN EN bijlage D. -> BEREKENINGSNOTA VERPLICHT Vanwege TE LEGGEN vóór plaatsing aangaande de apparaten. Het vat moet vervangbaar zijn zonder de installatie te behoren te aflaten (zonder afsluitkraan). Summier toelaatbare druk : 0bar Maximaal toelaatbare druk : 3bar Maximaal toelaatbare balgtemperatuur : 70 C microbellenafscheider FH st Het betreft luchtafscheiders betreffende automatische ontluchting - ook wel absorptieontgasser ofwel microbellenafscheider genoemd - bestemd voor de ontluchting aangaande een installatie en ontgassing over het CV-drinkwater en uitgerust betreffende ons vlotter-ontluchter. Automatische ontluchters : Absorptieontgasser d.m.v. spiraaldraad, metalen ringen en dergelijke. De in het apparaat teweeg gebrachte turbulentie remt de stroming duurzaam af, opdat aanwezige gassen de tijd oplopen teneinde te stijgen tot een luchtkamer. Het waterniveau in een luchtkamer is onafgelaten gehouden via ons vlotter-ontluchter, dusdanig het vervuiling met dit mineraalwater dit uitlaatventiel ook niet kan bereiken. Deze kan zijn uitgevoerd in messing of brons betreffende schroefdraad, voorzien betreffende ons 3-delige unionkoppeling ten behoeve betreffende vervanging ofwel verzorging.

108 DEEL 3 DAKWERKEN 33. DAKVLOER PLAT DAK dakvloer plat dak - meestal Al die werken en leveringen, wegens het realiseren over de dakvloer wegens platte daken, andere vervolgens de draagconstructies uit gewapend beton of staal. Tussen dakvloer is verstaan het draagvlak vanwege een isolatie en de dichtingslaag hellingsbeton - meestal Cementgebonden afschotlaag op betonnen draagvloeren met dit oog op een prima afwatering naar de afvoerpunten toe en teneinde zo plasvorming te tegengaan. Inbegrepen in een eenheidsprijs bestaan dit eerst zuiver vervaardigen aangaande de draagvloer en de eventueel vereiste afstrijklagen. Materialen De afschotlaag dien bestemd bestaan om een vereiste dakhellingen te mogen uitvoeren in overeenstemming betreffende een voorziene dakopbouw, dakcompartimentering en de voorziene afvoerpunten. Een hechting van het voorziene dampscherm op een afschotlaag dien worden gegarandeerd. Overeenkomstig TV en een voorschriften betreffende een fabrikant betreffende een mortel. Een werken mogen ook niet worden uitgevoerd voor temperaturen lager dan 5 C en indien daar nachtvorst of zware neerslag te verwachten kan zijn. Voor een sterk waterzuigende ondergrond is de draagvloer in het begin bevochtigd en aansluitend aangebrand met cement teneinde een goede hechting te waarborgen. Een mortels geraken kant-en-klaar op de werf aangeleverd, ofwel op een bouwplaats in ons aparte mengmachine aangemaakt. Een specie is nauwgezet in helling gebracht tot een afloopbuizen toe volgens de voorgeschreven gemiddelde en minimum dikte en een minimale hellingsgraad.

Een spindel kan zijn uitgevoerd in ametal ofwel inox verlengd i.f.v. de te posten isolatiedikte. De greep is uit epoxygelakt gegoten aluminium ofwel hoogwaardig ABS kusntstof. Ze beschikken over een nominale druk betreffende PN expansievat FH st De werken omvatten alle leveringen, werken en regelingen voor het gebruiksklaar inrichten betreffende een expansiesysteem en bijhorende veiligheidsventielen. Het vat is berekend in overeenstemming met een DTFK nr17 betreffende berekening waterinhoud installatie. Het expansiesysteem bestaat uit een expansievat onder gasdruk. Dit vat kan zijn cilindrisch met gewelfde bodems. Dit expansievat bezit ons balg uitgevoerd in butylrubber. Deze balg neemt de gedaante over ons peer met indien ze gevuld is betreffende drinkwater. Bij volledige vulling neemt zij een uiterlijk met dit vat en rekt daarenboven niet verdere vervolgens 30% uit. Een balg kan zijn bestand anti watertemperaturen tot 95 C ofwel lager indien een nodige bijkomende maatregelen genomen worden. Een wanddikte over dit vat wordt bepaald volgens de NBN 121 met een druk aangaande 600 kpa. Het vat is aan een proefdruk aangaande minstens 6 bar onderworpen. Dit expansievat kan zijn kompleet dichtgelast teneinde voordrukverlies te beperken. Het vat kan zijn uit- en inwendig beschermd tegen corrosie. Een voordruk en de inhoud is overduidelijk vermeld op een metaalklever ofwel gelijkwaardig. Een installateur zal hierop verder de begindruk vermelden. Dit Portiersgebouw containerpark Boom 205

134 Specificaties Warmtedoorgangscoëfficiënt (Ug-waarde) volgens NBN EN 673: max. 3,2 W/m2K Afstandshouders: kunststof (warm-edge spacers) Lichttoetredingsfactor (LTA-waarde) volgens NBN EN 410: min. 0,70 (marge +/- 3%) Aanvullende specificaties, glas in buitendeur Veiligheidsbeglazing volgens NBN S tabel 5, 1B1 Toepassing Zie buitenschrijnwerk borderel De hoofdinkomdeur is voorzien met veiligheidsglas vulelementen - meestal Bezorging en plaatsing van vulelementen teneinde bepaalde delen met dit buitenschrijnwerk vol en ondoorzichtig te produceren. Materialen De vulelementen en hun bevestigingsmiddelen bestaan verenigbaar met dit materiaal en een vormgeving betreffende dit profielkader en een glaslatten waarin/-mee zij geraken geplaatst. Een opvulelementen hebben geen nadelige kracht op een regen-, bries- en luchtdichtheid over dit deurof raamgeheel. Eerstvolgende normen bestaan aangaande toepassing: TV Plaatsing van drinkglas in sponningen STS Dichtingskitten voor gevels De inpassing van een vulelementen stemt overeen betreffende een verhoudingen aangegeven op de gevel- en/ofwel detailtekeningen.

58 Materialen Al die werflokalen bestaan opgetrokken uit ons betrouwbare en solide constructie en horen te perfect afsluitbaar bestaan. Een aannemer bezorgt dit Bestuur voorafgaandelijk een schetsmatig inzicht aangaande de inplanting betreffende de werflokalen. De werflokalen zijn eenvoudig bereikbaar en begaanbaar, geraken netjes verzorgen tijdens hun volledige gebruiksduur en zijn wind-, stof- en waterdicht. Werflokalen welke op een openbare straat behoren te staan, moeten voldoen aan een geldende gemeentelijke en politiereglementen werflokalen berging aangaande materieel en bouwmaterialen PM Materieel en bouwmaterialen gevoelig voor vocht moeten opgeslagen worden op ons gespleten plaats. De aannemer voorziet hiertoe de nodige opslagruimten. Meting aard over de overeenkomst: Pro memorie (PM) De aannemer dien de bergruimten afsluiten, een gestapelde voorwerpen beschutten en ze beschermen tegen hitte, koude, vochtigheid en brandgevaar. De aannemer draagt alleen de volledige verantwoordelijkheid voor gebeurlijke diefstal betreffende goederen werflokalen kantoorruimte PM Er fungeert nauwelijks werflokaal Kantoorruimte voorzien te geraken werflokalen personeelslokaal PM De aannemer moet bestaan arbeiders lokalen ter beschikking stellen waar ze kunnen schuilen, hun kleren bergen, zich onderhouden en bikken.

238 het elektrische schema verdeelkasten verdeelborden a verdeelborden algemeen laagspanningsbord (ALSB) FH st Dit algemeen laagspanningsbord komt in een technische ruimte en bestaat uit een voldoende zo gedimensioneerde kast om, overeenkomstig de grootte betreffende een installatie, al die vereiste modules (automaten, differentieelschakelaars,...) in onder te leveren. Ze beschikt daarnaast over een reserve uitbreidingsruimte aangaande minimum 30 % extra op het voorziene reeks stroomkringen. SPECIFICATIES Type : metalen staand bord met sokkel of wandbord; Beschermingswaarde : miniem IP 55; Verbindingsrails : 3 fasen en nulgeleider; & toepassing Het verdeelbord is in een technische ruimte geplaatst, overeenkomstig de concrete aanwijzingen op de organiseren. Samengesteld overeenkomstig dit bestek, ééndraadschema en dit A.R.E.I descriptie van de samenstellende onderdelen over de borden - meestal Het betreft een stroombeveiliging betreffende een verdeelkringen d.m.v. verliesstroomschakelaars, hoofdautomaten, lastschakelaars, vermogensschakelaars, teleruptoren, schakelklokken, transformatoren, enz. en hun toebehoren. Een werken omvatten dit bezorgen en posten van kalibreerelementen en overeenkomstige automatische schakelaars in een verdeelborden. Overeenkomstig het A.R.E.I. en TB 400 index B hoofdautomaten PM Ze zijn 3- ofwel 4-polig en voldoen aan een NBN C Dit uitschakelvermogen dien voldoen aan de karakteristieken betreffende de installatie dat via de aannemer is uit te rekenen ieder bord.

Tevens indien een expliciete descriptie zou mankeren in dit bestek. Materialen Dit hang- en sluitwerk beantwoordt aan een bepalingen met STS 53.2 Alle hang- en sluitwerk en hun bevestigingsmiddelen bestaan roestbestendig, conform een voorwaarden van NBN EN Hang- en sluitwerk - Bestandheid tegen corrosie - Voorwaarden en beproevingsmethoden. Alle deurbeslag kan zijn zoveel mogelijk over gelijke vormgeving en kleur. Types en modellen geraken eerst ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur. Volgens een montagevoorschriften met de fabrikant hang- en sluitwerk - scharnieren en paumellen hang- en sluitwerk - scharnieren en paumellen/aluminium PM Meting aard met een overeenkomst: Pro Memorie(PM). Inbegrepen in de eenheidsprijs over een deurkozijnen of deurgehelen. Alle opendraaiende deurvleugels worden voorzien betreffende miniem 3 paumellen of fitsen. Tezamen voldoen zij in functie met dit zwaarte over de deurvleugels met een eisen aangaande NBN EN 947 Scharnierende ofwel draaideuren - Bepaling van een weerstand anti verticale belasting. Massieve deurbladen worden voorzien over 4 scharnieren waarvan 2 kort tegen de bovenzijde. Iedere scharnierflank wordt bevestigd met minimum 3 schroeven. Specificaties : geëxtrudeerd alumnium volgens EN AW-6060 of EN AW-6063 Afwerking: geanodiseerd 20 µm Portiersgebouw containerpark Boom 156

152 54. BINNENDEUREN en -RAMEN binnendeuren en -ramen - doorgaans Alle noodzakelijke elementen, werken en leveringen voor het samenstellen aangaande de binnendeuren en -ramen tot een afgewerkt volkomen. Een werken omvatten: de controle en opmeting ter plaatse met alle deuropeningen (dagmaten) en een desnoods vereiste aanpassing met te prefabriceren elementen aan de werkelijke afmetingen,...; de levering en plaatsing over al die elementen nodig voor het samenstellen van de deur- en/ofwel raamgehelen: een kozijnen met inbegrip aangaande alle toebehoren voor een bevestiging met de ruwbouw van een vaste ofwel bewegende bovenpanelen en betreffende al die onderdelen voor meervoudige deurgehelen, de doorlopende dichtingstrippen, een nodige schootgaten betreffende metalen dekplaatjes,...; een deurbladen betreffende inbegrip over eventuele uitsparingen wegens beglazing ofwel vulpanelen; al die hang- en sluitwerk; een voorgeschreven beschermingsprocédés en oppervlaktebehandelingen (behalve de afwerkingen geregistreerd in hoofdstuk 80 binnenschilderwerken); het verminderen betreffende alle afval afkomstig van een werken en met alle klevers op deurbladen, met uitzondering over die betreffende de kenmerken van brandweerstand, ; een controle ter plaatste vanwege de definitieve oplevering, de vervangingen en/ofwel bijregelingen. Materialen STS 53-4 Deuren kan zijn aangaande toepassing. In afwachting van ons geharmoniseerde productnorm met bijhorende CE-markering, wordt in geval aangaande betwistingen de voorlopige norm prnbn EN Binnendeuren zonder brandeigenschappen, manueel bediend ofwel aangedreven gehanteerd. TIMING OMGEVINGSINVLOEDEN De plaatsing betreffende het binnenschrijnwerk mag pas voordoen op het ogenblik dat een hygrothermische omstandigheden gunstig bestaan overeenkomstig STS en TV 166, t.

Inzet Eén tellerkast wegens dubbele uurtariefmeter aansluitingen - verbindingskabel FH sog Dit betreft al die leveringen en werken, incl. een nodige kabelgoten/ kabelbuizen / kabeldragers, wegens een plaatsing en verbinding van de voedingskabel tussen de tellerbatterij en dit ALSB. Een kabel voldoet met een voorschriften post / verdeelkasten - meestal Dit betreft een service en plaatsing over gebruiksklare verdeelkasten, ze geraken afgeleverd en aangebracht betreffende inbegrip over al die uitrustingselementen, rails, verdeelklemmen, afdekplaten, veiligheden, automaten, schakelaars, desgevallende teleruptoren en contactoren, schakelklokken,... bijvoorbeeld vermeld op een schema's, overeenkomstig dit type installatie. Materialen Een eenheidsprijs aangaande ieder bord omvat dit afleveren en posten ervan met alle verbindingen, veiligheden, automaten, schakelaars en alle toebehoren zoals vermeld op de schema's. Schema + constructieplan Portiersgebouw containerpark Boom 234

117 38. DAKWATERAFVOER dakwaterafvoer - doorgaans Alle werken en leveringen wegens het posten betreffende bovengrondse elementen welke instaan voor het opvangen en afvoeren betreffende dit dakwater tot op rioleringsniveau. Materialen De materialen vanwege gootbekledingen, hanggoten en afvoerbuizen horen te duurzaam en UV-bestendig zijn en weerstand kunnen leveren met een agressiviteitsklasse: klasse 2: industriële (of stedelijke) atmosfeer. De aannemer is verplicht na te gaan ofwel de gootbekledingen, hanggoten, afvoerbuizen, hulpstukken en toebehoren kunnen aangebracht geraken in de vormen, afmetingen en uitvoering zoals voorgeschreven in de aanbestedingsdocumenten en/ofwel ze volgens aard en maatafstemming onderling verenigbaar zijn. Bij onverenigbaarheden stelt hij een architect vooraf op de hoogte. Bijzondere toewijding moet besteed worden met: het vermijden van galvanische koppels voor onderling aanraking tussen verschillende metalen. Het metaal met een grootste positieve elektrochemische spanning, dien altijd het meest stroomafwaarts worden geplaatst. het vermijden over rechtstreeks contact tussen bepaalde houtsoorten en metaal, gezien deze betreffende nature corrosief kunnen bestaan voor metalen (bv. zink, gegalvaniseerd staal ofwel aluminium, in aanraking betreffende taninehoudend eiken, kastanje, teak, oregon of cederhout). Ook houtverduurzamingsproducten mogen de corrosiviteit van metaal verrichten toenemen. het vermijden van regelrecht contact tussen zink en bitumen dat blootgesteld aan atmosferische invloeden, organische zuren kan afgeven, die samen met mineraalwater dit zink kunnen aantasten. Deze bitumencorrosie kan uitvoering bij lood, koper en verzinkt staal. De aannemer legt voor de uitvoering een nodige monsters van de voorziene materialen, bekledingstypen en afwerkingsdetails ter goedkeuring vanwege juiste Bestuur.

13 DRAAGNETSYSTEEM BIOFLOOR GRID Dit Biofloor Grid Systeem is perfect wegens situaties waarbij de verwarmings- en koelingsbuizen direct geïntegreerd worden in een betonnen platen over ons gebouw (betonkernactivering). Bovendien kan het systeem ook worden aangewend in renovaties, door een kleine opbouwhoogte van het systeem. Op een vloer (betreffende of buiten isolatie) is ons kunststoffolie gelegd die dienst doet ingeval dampscherm.

Voor twijfel omtrent een geschikte locatie betreffende een wapeningen raadpleegt een aannemer voorafgaandelijk de architect en/of een stabiliteitsingenieur. Sleuven in gemetste muren beschikken over ons aangepaste sectie, zonder de stabiliteit in risico te bezorgen. Dit horizontaal click here inwerken aangaande leidingen in wanden met een dikte niet zo vervolgens 9 cm en in de holle ruimten aangaande samengestelde wanden is verboden. Al die doorvoeringen geraken zo voorzien dat muur- of vloerzettingen de buizen ook niet mogen belasten. Voor een muur- of vloerdoorgang geraken daartoe aparte beschermhulzen / doorvoermoffen rond de leidingen aangebracht, waarin een buizen vrij mogen bewegen. Afhankelijk over een voorziene oppervlakteafwerking zullen de hulzen circa 6
7
8
9 cm via de afgewerkte muren en de plafonds uitsteken en circa twee cm via de bovenzijde betreffende een afgewerkte vloeren. Na dit publiceren betreffende de leidingen horen te een gemaakte sleuven en doorgangen opnieuw worden gedicht, rekening houdend een voorziene oppervlakteafwerking met een omgevende wand. De dichting mag een uitzetting met de leidingen niet verhinderen. Zichtbare leidingen, hun bevestigingen en isolatie geraken afdoende beschermd tegen bevuiling en beschadiging, bij dit voltooien over de installatie zorgt de aannemer een grondige reiniging ervan. AKOESTISCHE VOORZORGEN Een goede contact- en/ofwel luchtgeluidsisolatie is qua uitkomst duurzaam afhankelijk aangaande een uitvoering. Ieder regelrecht aanraking tussen de bevestigingsmiddelen en een leidingen (metaal op metaal), alsook tussen een leidingen en wanden ofwel vloeren moet worden vermeden, om hinder veroorzaakt via wrijving over de buizen in de beugels ofwel tegen het gebouw, mits resultaat met uitzetting of inkrimping, te verhelpen. Portiersgebouw containerpark Boom 167

Toepassing Eetwaren vanwege alle toiletten, urinoirs, vorstvrije gevelkraan en een connectie voor een asbestcontainer, in overeenstemming met plannen en meetstaat. Portiersgebouw containerpark Boom 197

2 W/m2K M.b.t. een luchtdoorlatenheid wegens de buitendeuren volstaat bij uitzondering klasse 4 (max. debiet 3 m³/(h.m²) voor 100 Pa Weerstand anti herhaald toepassen in overeenstemming met NBN EN (tabel 27 over NBN B ): min. klasse 4 ( cycli) Volgende deuren worden voorzien met deurdrangers, volgens art : Een verbeterde luchtdichtheid van de buitendeuren wordt in een vloer ons aangepast aanslagprofiel voorzien betreffende ons geïntegreerde thermische onderbreking tussen een dorpel en een binnenvloerafwerking. Toepassing Zie buitenschrijnwerk borderel hang- en sluitwerk - meestal Service en montage aangaande al die elementen wegens dit bedienen, equilibreren, afhangen, geleiden, sluiten en vergrendelen, incl. de controle en naregeling ook voor een voorlopige ingeval voor een definitieve oplevering. Materialen De producent beschikt aan een naverkoopdienst in België. Voor al die gemonteerde onderdelen behoren te vervangstukken nageleverd mogen geraken tot een tijdperk met minimaal 10 jaar na stopzetting over een productie over het gebruikte beslagsysteem. De geschiktheid met het hang- en sluitwerk moet in functie met dit vleugeltype, de gewichtsklasse en een prestaties gesteld aan de schrijnwerkelementen geraken afgetoetst aan een normenreeks NBN EN t/m 17 en NBN EN , in overeenstemming met het opgegeven aantal cycli tijdens beproeving en een overeenkomstige graad in overeenstemming met een gestelde prestaties in artikel buitenschrijnwerk - prestaties en een bijkomend gestelde voorwaarden ieder type schrijnwerk. Portiersgebouw containerpark Boom 127

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *